HUURVOORWAARDEN

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder VILLA BELANDA (SANUR):
Villa Belanda Sanur- Jalan Pungutan / gang V / nummer 6 – Sanur – Bali
en wordt verhuurt door Ad & Henriëtte Broeders Renkumlaan 91 Tilburg Nederland.

Begrip VERHUURDER:
Ad & Henriette Renkumlaan 91 Tilburg, hierna te noemen: VERHUURDER

Begrip (hoofd)HUURDER:
Een (natuurlijk) persoon die VILLA BELANDA SANUR huurt of wenst te gaan huren.

Begrip MEDEHUURDER(S):
Degene die samen met de (hoofd)huurder in het vakantiehuis verblijft.

Begrip HUISMEESTER:
Degene die namens Ad & Henriëtte taken van beheer in het vakantiehuis waarneemt en taken uitvoert zoals inchecken, uitchecken, gemaakte schade waarnemen en is aanspreekpunt tijdens het verblijf van de huurder.

Begrip DERDEN:
Ieder ander (rechts) persoon niet zijnde Ad & Henriëtte of (mede)huurders.

Begrip BOEKING:
Een, door zowel de verhuurder als door de huurder, geaccepteerde reservering van VILLA BELANDA.

Begrip ANNULERING:
het herroepen of ontbinden van een boeking.

Begrip ONTBINDING:
Het op een juridisch wijze “ongedaan maken” van de huurovereenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Begrip VERBLIJF:
Het feitelijke gebruik van de accommodatie in Sanur: Villa Belanda Jalan Pungutan / gang v / nr 6

Begrip WEBSITE VAN DE VERHUURDER:
De internet website www.BaliSanurHuisHuren.com

Begrip VAKANTIEHUIS:
Onder het vakantiehuis wordt verstaan de vrijstaande villa voor max. 4 personen met als adres Jalan Pungutan / Gang 5 / huisnummer 6 in Sanur Bali Indonesië.

 

1       Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van dan wel overeenkomsten met leveringen en diensten van VERHUURDER. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door VERHUURDER schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van VERHUURDER zijn uitsluitend geldig indien zij Schriftelijk zijn bevestigd door VERHUURDER.

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen VERHUURDER en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen VERHUURDER en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

 

2       Aanbiedingen, prijzen en tarieven:

Aanbiedingen van de verhuurder zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Alle vermeldingen op de website van de verhuurder worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is niet aan kennelijke fouten en omissies op haar website gebonden. Verhuurder draagt geen verantwoording voor informatie. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis op de website van de verhuurder en daarvan geen nadere omschrijving van te willen ontvangen. Huurder kan altijd per email vragen om aanvullende informatie.

Prijzen zijn steeds inclusief, de door de plaatselijke overheid verplichte aanmelding bij de politie in Sanur, dagelijkse schoonmaakkosten, elektriciteit, het wisselen en wassen van beddengoed en handdoeken en water verstrekt door de overheid. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van verhuurder.

Prijzen en tarieven zijn  exclusief het huren van 2 fietsen, drinkwater, kosten van annuleringen, reisverzekeringen, vervoer Airport – villa Belanda v.v. en eventuele andere kosten.

Verhuurder is gerechtigd in het geval van aanpassingen in kostprijsbepalende factoren een evenredige aanpassing in gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.

Deze huurvoorwaarden behoren bij de reserveringsovereenkomst van “Villa Belanda”. De woning is geschikt voor max. 4 personen.
De prijs is inclusief gas, water en elektriciteit, dagelijkse schoonmaak, het wassen en verschonen van beddengoed en 2 handdoeken + 1 strandlaken per persoon. Vaat-, thee- en keukendoeken mogen gebruikt worden maar dient u op eigen kosten te laten wassen. Ook een zelf meegebrachte handdoek en strandlaken dient de huurder zelf te laten wassen. Het verblijf is exclusief ontbijt en andere maaltijden.

 

3          Totstandkoming en inhoud overeenkomst:

·       Een overeenkomst tussen verhuurder en (hoofd)huurder komt tot stand door bevestiging van een telefonische, schriftelijke of elektronische (internet/email) boeking van het vakantiehuis.

 Na de boeking ontvangt de huurder een bevestiging  van de boeking / huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dient en zorgvuldig bewaard moet blijven. De door de verhuurder gestuurde bevestiging / huurovereenkomst bevatten alle relevante details van de huurperiode en kosten.

In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich de juistheid van de bevestiging te controleren en binnen 7 dagen te reageren op de vermelde onjuistheden. Blijft een dergelijke melding uit dan is de huurder niet gerechtigd om zich op onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging of overeenkomst te herroepen. De verhuurder heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken.

 

4          Annulering en wijziging:

De huurder is gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:

 

a)    Bij annulering tot de 42e dag  voor aanvang van de eerste verblijfsdag: 25% en staat gelijk aan de reeds betaalde aanbetaling.

b)    Bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor aanvang van de eerste verblijfsdag: 75% van de totale huursom.

c)    Bij annulering vanaf de 28e dag tot de eerste verblijfsdag: 100% van de totale huursom.

d)    Bij annulering op de eerste verblijfsdag of bij het vroegtijdig beëindigen van de verblijfsduur: 100%

 

·       De datum van de poststempel dan wel de van het betreffende emailbericht is bepalend voor de beantwoording van de vraag of de annulering tijdig is geschied.

·       Het annuleren van een boeking door de hoofdhuurder geldt ook als annulering ten laste van medehuurders.

·       De huurder kan zich tegen annulering voor een verblijfsperiode bij een verzekerings maatschappij verzekeren en is ter eigen verantwoording.

 

5          Betaling:

·       Betaling geschied in 2 termijnen.

·       Betaling van 25% van de totale verblijfskosten dient plaats te vinden binnen 7 dagen nadat de boeking definitief is en door de verhuurder is bevestigd.

·       Betaling van de volledige huursom (inclusief andere kosten en borg) dient uiterlijk te zijn geschied op de 42e dag voor de eerste verblijfsdag van de gehuurde woning in Sanur.

·       Indien een late boeking plaats vindt tussen de 42e dag voor de eerste verblijfsdag en het betrekken van de gehuurde woning dient de huurder, in afwijking van het hierboven genoemde de totale huursom ineens te betalen. De betaling dient te zijn geschied binnen 3 dagen nadat verhuurder de overeenkomst heeft bevestigd en dient te geschieden door elektronische betaling op de bankrekening van verhuurder dan wel á contant te worden betaald aan verhuurder.

·       Zodra de huurder de eerste aanbetaling overmaakt naar verhuurder, verklaart de huurder hiermee dat hij op de hoogte is van de huurvoorwaarden en verklaart tevens met deze voorwaarden akkoord te gaan.

·       De huurder heeft nimmer het recht een betaling op te schorten. Op verzoek van verhuurder dient de huurder een bewijs van betaling te overleggen als het verschuldigde bedrag niet is bij geschreven op de bankrekening van verhuurder.

·       De verhuurder is niet verplicht om de huurder opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekening overzichten e.d. te zenden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

·       Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder in verzuim. De huurder kan het verzuim opheffen door binnen 3 dagen na het intreden van het verzuim alsnog de volledige huursom aan verhuurder te voldoen.

·       Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de huurder. Buitengerechtelijke inningskosten bedragen minimaal 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €100.

 

6          Borgsom:

·       Tenzij anders schriftelijk overeen gekomen dient 42 dagen voor de eerste verblijfsdag ook de bij boeking overeengekomen borg te worden voldaan. De borgsom zit opgenomen in de boekingsovereenkomst en staat apart vermeld.

·       Indien de borgsom niet tijdig is betaald dan voor aanvang van het verblijf dan dient de gehele overeenkomst als ontbonden te worden beschouwd.

·       Indien er door de huismeester op de laatste dag van het verblijf geen schade of vermissingen in de woning worden aangetroffen, dan zal de borg binnen 7 dagen na het beëindigen van het verblijf worden terug gestort.

·       Geconstateerde beschadigingen en/of vermissingen alsmede bijkomende kosten ter plaatse  zoals fietsenverhuur e.d. die nog niet betaald zijn bij het verlaten van het verblijf op de laatste dag zullen worden verrekend met het terug betalen van de borgsom.

·       In geval het bank of Gironummer (rekeningnummer, IBAN en Bic code) van de huurder niet bij verhuurder bekend is dient de huurder dit zelf kenbaar te maken aan de verhuurder.

 

7          Rechten en plichten huurder ter plaatse van het vakantiehuis:

·       In Sanur, Bali, Indonesië is ter plaatse, naast deze voorwaarden en de huurovereenkomst steeds het plaatselijk recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze huurvoorwaarden en de huurovereenkomst.

·       De huurder wordt bij aankomst bij het huis in Sanur ontvangen door de huismeester of een vervanger die de sleutels zal overhandigen en alles wat nodig is uitleggen zoals de werking van het kluisje, glasvezel wifi en TV.

·       Het check-in tijdstip dient plaats te vinden tussen 8:00 en 20:00u. Buiten deze tijdstippen kan uitsluitend worden in gecheckt in overleg met verhuurder die beoordeeld of het mogelijk is.

·       Een huurder die buiten deze check-in periode de woning wil betrekken dient zelf voor een tijdelijk onderkomen dan wel voor een tijdelijk oponthoud elders te zorgen. In principe kan het huis niet buiten deze tijden worden betrokken.

·       De check-out dient plaats te vinden tussen 8:00u en 20:00u. Op een later of vroeger tijdstip het huis verlaten is uitsluitend mogelijk na goed overleg met de huismeester ter plaatse. De huismeester bepaald ten allen tijden of een check-out buiten de genoemde tijden mogelijk is. De huurder dient zelf voor een tijdelijk onderkomen dan wel een tijdelijk verblijf elders te zorgen als de check-out tijd niet aansluit op de vluchtgegevens van de huurder.

·       Verhuurder is nimmer verantwoordelijk voor een eerdere aankomst of een later vertrek en is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen.

·       De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en de villa te gebruiken overeenkomstig  de door de verhuurder gegeven redelijke gebruiksinstructies. De richtlijnen voor een goed gebruik zijn terug te vinden in de informatiemap die in de villa aanwezig is.

·       De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of medeverhuurders toegebrachte schade. Een schadegeval dient de huurder dan ook direct aan de verhuurder en de huismeester te melden.

·       Bij vertrek dient de huurder het huis schoon en opgeruimd achter te laten.

1.    Bezemschoon

2.    De in het huis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden terug gezet.

3.    Serviesgoed, potten en pannen dienen te zijn afgewassen en opgeborgen te zijn op de oorspronkelijke plaats.

 

·       De huismeester is gerechtigd om op het tijdstip van vertrek een eindcontrole te doen.

·       Indien de huismeester constateert dat het huis niet bezemschoon is, keuken apparatuur,  serviesgoed en meerder zaken niet goed of vies zijn achter gelaten dan wel niet op zijn oorspronkelijke plaats zijn terug gezet dan is deze gerechtigd extra schoonmaakkosten hiervoor in rekening te brengen en is altijd op basis van nacalculatie.

·       Het verblijf is inclusief het gebruik van linnengoed en een set handdoeken. De huurder is verplicht om het linnengoed op de bedden te gebruiken en is niet gerechtigd om de bedden te gebruiken zonder de lakens. Het wassen van het linnengoed en handdoeken set gebeurd op elke 4e dag, 8e dag, 12e dag etc van het verblijf en is inclusief.

 

8          Beëindigen van de overeenkomst:

·       De verhuurder is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt ter zake de nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als goed huurder en/of medehuurder(s), in het bijzonder indien de huurder/medehuurder(s) na waarschuwing toch ernstige hinder veroorzaakt aan de omgeving.

9          Klachten:

·       De verhuurder staat in voor de juistheid van de omschrijving, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven oppervlakte en afstanden aanvaardbaar is.

·       De beschrijving en indrukken van de omgeving waaronder voorzieningen, inrichting, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar aard of vanwege tussentijdse veranderingen en/of weersinvloeden afwijken van wat er op de website van de verhuurder beschreven is.

·       De huurder is steeds gerechtigd om zijn grieven middels een klacht bij de verhuurder neer te leggen. De verhuurder zal de klacht steeds adequaat en met bekwame spoed behandelen.

·       De verhuurder zal in samenwerking met de huismeester altijd proberen een snelle oplossing te vinden. De huurder dient ten allen tijde de verhuurder in de gelegenheid te stellen en deze de tijd te geven om het probleem ter plaatse op te lossen.

·       Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie dan door de verhuurder aangeboden, ontheft verhuurder van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

 

10        Overmacht:

·       In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op en/of schadevergoeding kan doen gelden.

·       Onder overmacht wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van de overheidswege zoals een negatief reisadvies, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de verhuurder en onaangekondigde verkoop van de woning door de wettige eigenaar van het huis op Bali.

·       Indien de overmacht intreedt terwijl de huurder slechts ten dele gebruik heeft kunnen maken dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

 

11        Slotbepaling:

·       Op deze huurvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

 


Delen

Een heerlijke vakantie in een onvergetelijke villa......